ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 397

နားဝမ်းရွာ၊ မိုင်းပုအွန်

နားဝမ်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်၊ မိုင်းပုအွန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၃၉၅၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းပုအွန်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၂၆၉ ဦး၊ မ ၁၃၀၆ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၅၇၅ ဦးနေထို ...

နားဝမ်းရွာ၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်

နားဝမ်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်၊ မိုင်းလျှန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၄၀၀၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းလျှန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၉၈၈ ဦး၊ မ ၉၄၂ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၉၃၀ ဦးနေထိုင် ...

နားဝါရွာ၊ မိုင်းရယ်မြို့နယ်

နားဝါရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ မိုင်းရယ်မြို့နယ်၊ နားဝါကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၆၅၄၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နားဝါကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၀၁၃ ဦး၊ မ ၁၁၂၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၁၄၂ ဦးနေထိုင်သည်။

နားဝါရွာ၊ လားရှိုးမြို့နယ်

နားဝါရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ တာပုံကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၇၁၅ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ တာပုံကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၆၄၄ ဦး၊ မ ၁၄၉၈ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၁၄၂ ဦးနေထိုင်သည်။

နားဝိုက်ရွာ၊ လွိုင်လင်မြို့နယ်

နားဝိုက်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ လွိုင်လင်မြို့နယ်၊ တန့်အယ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၃၁၆၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ တန့်အယ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၁၂၃ ဦး၊ မ ၁၁၉၆ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၃၁၉ ဦးနေထိုင်သည်။

နားဝိုင်ကဂျီရွာ၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်

နားဝိုင်ကဂျီရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ နားဝိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၈၅၇၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နားဝိုင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၂၀ ဦး၊ မ ၂၈၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၅၀၁ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသည ...

နားဝိုင်ကမ္ဘာရွာ၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်

နားဝိုင်ကမ္ဘာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ နားဝိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၈၅၇၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နားဝိုင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၂၀ ဦး၊ မ ၂၈၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၅၀၁ ဦးနေထိုင်သည်။

နားဝိုင်ရွာ၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်

နားဝိုင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်၊ နားဝိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၆၈၇၇ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နားဝိုင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၄၃ ဦး၊ မ ၂၄၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၈၈ ဦးနေထိုင်သည်။

နားဝိုင်ရွာ၊ မိုင်းရှူးမြို့နယ်

နားဝိုင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ မိုင်းရှူးမြို့နယ်၊ နားဝိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၄၉၅၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နားဝိုင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၉၃၃ ဦး၊ မ ၉၉၈ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၉၃၁ ဦးနေထိုင်သည်။

နားဝီရွာ၊ မိုင်းရှူးမြို့နယ်

နားဝီရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ မိုင်းရှူးမြို့နယ်၊ လွိုင်နိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၄၇၇၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ လွိုင်နိုင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၇၉၈ ဦး၊ မ ၉၆၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၇၆၅ ဦးနေထိုင်သည်။ ...

နားဝီး (ကချင်)ရွာ၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်

နားဝီး ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ ဟိုပုန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၈၈၄၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဟိုပုန်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၁၂ ဦး၊ မ ၃၁၄ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၆၂၆ ဦးနေထိုင်သည်။

နားဝီး (တရုပ်)ရွာ၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်

နားဝီး ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ ဟိုပုန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၈၈၅၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဟိုပုန်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၁၂ ဦး၊ မ ၃၁၄ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၆၂၆ ဦးနေထိုင်သည်။

နားဝီးရွာ၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်

နားဝီးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ မိုင်းယုကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၈၇၅၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းယုကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၇၇၆ ဦး၊ မ ၁၈၅၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၆၂၇ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသည် တ ...

နားဝီးရွာ၊ ဟိုပန်မြို့နယ်

နားဝီးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဝ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ ဟိုပန်ခရိုင်၊ ဟိုပန်မြို့နယ်၊ နားဝီးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၁၃၇၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နားဝီးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၈၉၂ ဦး၊ မ ၁၇၆၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ...

နားဝီးလုံရွာ၊ ဟိုပန်မြို့နယ်

နားဝီးလုံရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဝ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ ဟိုပန်ခရိုင်၊ ဟိုပန်မြို့နယ်၊ ပန်ကမ်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၁၃၈၃ ဖြစ်သည်။

နားဝူးရွာ၊ သိန္နီမြို့နယ်

နားဝူးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ သိန္နီမြို့နယ်၊ ရှန်တုံငယ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၆၄၀၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ရှန်တုံငယ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၁၂ ဦး၊ မ ၂၂၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၃၉ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသည် ...

နားဝေါင်းရွာ၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်

နားဝေါင်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်၊ နားဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၉၆၀၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နားဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၆၈၇ ဦး၊ မ ၂၉၄၆ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၅၆၃၃ ဦးနေထိုင်သည်။

နားဝဲရွာ၊ နာဝီးမြို့နယ်

နားဝဲရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မိုင်းမော-ဝအထူးဒေသ ၊ နာဝီးမြို့နယ်၊ ကေ ခွမ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၅၈၆၂ ဖြစ်သည်။

နားသံခိုဝိန်းရွာ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်

နားသံခိုဝိန်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ပအိုဝ်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်၊ လွယ်ယွန်းနားသံကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၁၂၆၅ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ လွယ်ယွန်းနားသံကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၅၉၅ ဦး၊ မ ၃၇၇၃ ဦး၊ လူဦး ...

နားသံဇင်းရွာ၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်

နားသံဇင်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ နောင်ကားကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၀၁၉၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရနောင်ကားကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၃၂၁ ဦး၊ မ ၃၄၀၃ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၆၇၂၄ ဦးနေထိုင်သည်။

နားသံမြောက်ရွာ၊ မောက်မယ်မြို့နယ်

နားသံမြောက်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လင်းခေးခရိုင်၊ မောက်မယ်မြို့နယ်၊ စဉ့်ဆိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၃၈၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ စဉ့်ဆိုင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၄၆၇ ဦး၊ မ ၄၆၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၉၃၂ ဦးနေထိုင်သည်။

နားသွန်ရွာ၊ ရပ်စောက်မြို့နယ်

နားသွန်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ရပ်စောက်မြို့နယ်၊ ယမ်းတွင်းငါးကြောင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၂၀၁၇ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ယမ်းတွင်းငါးကြောင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၈၄၅၁ ဦး၊ မ ၁၈၄၆၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၆ ...

နားဟင်ရွာ၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်

နားဟင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်၊ မန်လွယ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၉၆၄၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မန်လွယ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၉၄ ဦး၊ မ ၃၈၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၇၈၃ ဦးနေထိုင်သည်။

နားဟင်ရွာ၊ ပုတ်လောင်း

နားဟင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်၊ ပုတ်လောင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၆၇၀၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ပုတ်လောင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၈၀ ဦး၊ မ ၃၅၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၇၃၅ ဦးနေထိုင်သည်။

နားဟင်ရွာ၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်

နားဟင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်၊ နားကျောင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၂၁၅၄၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နားကျောင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၄၂၉၈ ဦး၊ မ ၃၉၂၄ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၈၂၂၂ ဦးနေထိုင်သည်။

နားဟစ် (ခ)ပန်းတင်ရွာ၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်

နားဟစ် ပန်းတင်ရွာ Pangtin)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ လွယ်ကော်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၀၀၀၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ လွယ်ကော်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၄၁၄၁ ဦး၊ မ ၄၆၁၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၈၇၅၁ ဦးန ...

နားဟစ်ရွာ၊ မောက်တောင်း

နားဟစ်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ မောက်တောင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၉၂၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မောက်တောင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၆၃၈ ဦး၊ မ ၆၉၃ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၃၃၁ ဦးနေထိုင်သည်။

နားဟစ်ရွာ၊ လားရှိုးမြို့နယ်

နားဟစ်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ ဟိုနားကုန်းဆာကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၈၂၇ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဟိုနားကုန်းဆာကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၅၂၉ ဦး၊ မ ၅၆၂ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၀၉၁ ဦးနေထိုင်သည်။

နားဟန်ရွာ၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်

နားဟန်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်၊ နားဟန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၆၈၆၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နားဟန်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၉၄၈ ဦး၊ မ ၈၆၆ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၈၁၄ ဦးနေထိုင်သည်။

နားဟန်ရွာ၊ မက်မန်းမြို့နယ်

နားဟန်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဝ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ မက်မန်းခရိုင်၊ မက်မန်းမြို့နယ်၊ မင်းရန်အောင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၃၂၃၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မင်းရန်အောင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၇၁၂ ဦး၊ မ ၆၅၈ ဦး၊ လူဦးရ ...

နားဟမ်းရွာ၊ ကျေးသီးမြို့နယ်

နားဟမ်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ ကျေးသီးမြို့နယ်၊ နားလွယ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၂၁၁၄၉ ဖြစ်သည်။

နားဟာရွာ၊ နမ္မတူမြို့နယ်

နားဟာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ နမ္မတူမြို့နယ်၊ ပန်ယန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၀၅၄၇ ဖြစ်သည်။ ဤရွာသည် တိမ်ကောသွားပြီ ဖြစ်သည်။

နားဟာရွာ၊ လားရှိုးမြို့နယ်

နားဟာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ အီနိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၇၇၅ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ အီနိုင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၈၀၂ ဦး၊ မ ၁၇၂၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၅၂၇ ဦးနေထိုင်သည်။

နားဟိတ်ရွာ၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်

နားဟိတ်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ ကွန်လုံကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၀၁၆၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကွန်လုံကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၅၄၅၁ ဦး၊ မ ၅၅၄၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၀၉၉၆ ဦးနေထိုင်သည်။

နားဟိုက်ရွာ၊ ကွန်ဟိန်းမြို့နယ်

နားဟိုက်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ ကွန်ဟိန်းမြို့နယ်၊ ဟိုပန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၃၈၆၇ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဟိုပန်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၄၄၂၇ ဦး၊ မ ၄၁၂၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၈၅၅၂ ဦးနေထိုင်သည်။

နားဟိုင်ရွာ၊ နမ့်ဆန်မြို့နယ်

နားဟိုင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ပလောင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ နမ့်ဆန်မြို့နယ်၊ ကွမ်ဟယ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၀၆၅၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကွမ်ဟယ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၇၈၀ ဦး၊ မ ၁၉၆၄ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၇၄၄ ဦ ...

နားဟိုင်ရွာ၊ သီပေါမြို့နယ်

နားဟိုင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ သီပေါမြို့နယ်၊ နမ့်အွန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၉၉၃၇ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နမ့်အွန်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၄၇၇ ဦး၊ မ ၄၆၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၉၄၂ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသည် တိမ ...

နားဟိုင်းနွဲ့ရွာ၊ တာချီလိတ်မြို့နယ်

နားဟိုင်းနွဲ့ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တာချီလိတ်ခရိုင်၊ တာချီလိတ်မြို့နယ်၊ မိုင်းလင်း ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၈၄၅၅ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းလင်း ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၃၇၅ ဦး၊ မ ၁၂၇၈ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၆၅၃ ဦးနေထိ ...

နားဟိုင်းရွာ၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်

နားဟိုင်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်၊ မန်ကပ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၆၆၆၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မန်ကပ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၀၆၁ ဦး၊ မ ၁၉၅၃ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၀၁၄ ဦးနေထိုင်သည်။

နားဟိုင်းရွာ၊ နမ္မတူမြို့နယ်

နားဟိုင်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ နမ္မတူမြို့နယ်၊ မိုင်းရင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၀၅၁၅ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းရင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၈၂၅ ဦး၊ မ ၁၈၄၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၆၇၂ ဦးနေထိုင်သည်။

နားဟိုင်းရွာ၊ မိုင်းရှူးမြို့နယ်

နားဟိုင်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ မိုင်းရှူးမြို့နယ်၊ မော်မေ့ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၄၇၄၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မော်မေ့ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၂၀၆ ဦး၊ မ ၁၄၀၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၆၀၇ ဦးနေထိုင်သည်။

နားဟိုင်းရွာ၊ သီပေါမြို့နယ်

နားဟိုင်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ သီပေါမြို့နယ်၊ နားလေ ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၀၁၅၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နားလေ ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၇၀၉ ဦး၊ မ ၇၆၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၄၆၉ ဦးနေထိုင်သည်။

နားဟိုင်းလုံရွာ၊ တာချီလိတ်မြို့နယ်

နားဟိုင်းလုံရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တာချီလိတ်ခရိုင်၊ တာချီလိတ်မြို့နယ်၊ မိုင်းလင်း ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၄၈၂၇ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းလင်း ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၇၆၄ ဦး၊ မ ၁၆၄၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၄၀၄ ဦးနေထို ...

နားဟိုစံရွာ၊ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်

နားဟိုစံရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်၊ မိုင်းယွန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၄၅၉၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းယွန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၃၄၉ ဦး၊ မ ၁၃၈၈ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၇၃၇ ဦးနေထိုင်သည်။

နားဟီးရွာ၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်

နားဟီးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်၊ ပန်ဖီကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၉၆၅၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ပန်ဖီကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၀၉ ဦး၊ မ ၈၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၉၈ ဦးနေထိုင်သည်။

နားဟီးရွာ၊ နောင်ချိုမြို့နယ်

နားဟီးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ နောင်ချိုမြို့နယ်၊ ဆိပ်ဖူးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၉၇၄၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဆိပ်ဖူးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၅၈၅ ဦး၊ မ ၅၈၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၁၆၅ ဦးနေထိုင်သည်။

နားဟီးရွာ၊ ဖယ်ခုံမြို့နယ်

နားဟီးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ဖယ်ခုံမြို့နယ်၊ နားဟီးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၂၈၁၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နားဟီးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၂၇၈ ဦး၊ မ ၁၂၁၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၄၉၃ ဦးနေထိုင်သည်။

နားဟီးရွာ၊ မိုင်းရယ်မြို့နယ်

နားဟီးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ မိုင်းရယ်မြို့နယ်၊ မိုင်းကောင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၆၅၈၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းကောင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၅၁၅ ဦး၊ မ ၆၀၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၁၁၆ ဦးနေထိုင်သည်။

နားဟီးရွာ၊ မောက်မယ်မြို့နယ်

နားဟီးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လင်းခေးခရိုင်၊ မောက်မယ်မြို့နယ်၊ ကဒူးကြီးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၄၇၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကဒူးကြီးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၀၉၃ ဦး၊ မ ၂၁၁၆ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၂၀၉ ဦးနေထိုင်သည်။

နားဟီးရွာ၊ လဲချားမြို့နယ်

နားဟီးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ လဲချားမြို့နယ်၊ ဝမ်ယိန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၂၁၇၅၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဝမ်ယိန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၀၇၂ ဦး၊ မ ၁၁၇၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၂၄၃ ဦးနေထိုင်သည်။