ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 391

နားငိုင် (နားငင်း)ရွာ၊ ဟိုပုံးမြို့နယ်

နားငိုင် ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ပအိုဝ်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဟိုပုံးမြို့နယ်၊ ဘော်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၀၈၉၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဘော်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၃၄၁ ဦး၊ မ ၂၅၁၈ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ...

နားငူး/နားဟန်းရွာ၊ နမ္မတူမြို့နယ်

နားငူး/နားဟန်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ နမ္မတူမြို့နယ်၊ နမ့်တောင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၀၄၃၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နမ့်တောင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၆၇၈ ဦး၊ မ ၆၈၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၃၅၉ ဦးနေထ ...

နားငူးရွာ၊ ကျေးသီးမြို့နယ်

နားငူးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ ကျေးသီးမြို့နယ်၊ ဟိုပုန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၄၂၉၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဟိုပုန်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၇၆၈ ဦး၊ မ ၉၆၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၇၃၅ ဦးနေထိုင်သည်။

နားငူးရွာ၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်

နားငူးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ ယုန်းမောကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၉၀၅၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ယုန်းမောကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၄၂၆ ဦး၊ မ ၁၃၂၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၇၅၃ ဦးနေထိုင်သည်။

နားငူးရွာ၊ ကွမ်းလုံမြို့နယ်

နားငူးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ ကွမ်းလုံမြို့နယ်၊ ပန်ဟိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၁၂၃၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ပန်ဟိုင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၄၉၂ ဦး၊ မ ၁၃၂၆ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၈၁၈ ဦးနေထိုင်သည်။

နားငူးရွာ၊ မိုင်းရယ်မြို့နယ်

နားငူးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ မိုင်းရယ်မြို့နယ်၊ နားခိုကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၆၄၆၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နားခိုကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၅၈၇ ဦး၊ မ ၆၇၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၂၅၇ ဦးနေထိုင်သည်။

နားငူးရွာ၊ ဟိုပုံးမြို့နယ်

နားငူးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ပအိုဝ်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဟိုပုံးမြို့နယ်၊ ဆနင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၁၀၅၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဆနင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၇၃ ဦး၊ မ ၃၀၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၅၇၈ ဦးနေထိုင်သည်။

နားငွေးရွာ၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်

နားငွေးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်၊ နားငွေးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၆၆၆၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နားငွေးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၈၁၅ ဦး၊ မ ၉၄၃ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၇၅၈ ဦးနေထိုင်သည်။

နားစင့်ရွာ၊ လွိုင်လင်မြို့နယ်

နားစင့်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ လွိုင်လင်မြို့နယ်၊ ဟဲနန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၃၁၃၂ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဟဲနန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၀၀၅ ဦး၊ မ ၃၁၈၈ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၆၁၉၃ ဦးနေထိုင်သည်။

နားစင်းရွာ၊ လွိုင်လင်မြို့နယ်

နားစင်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ လွိုင်လင်မြို့နယ်၊ နားတစ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၃၁၁၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နားတစ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၅၄၉ ဦး၊ မ ၃၀၇၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၅၆၁၉ ဦးနေထိုင်သည်။

နားစဉ်ရွာ၊ နားဖန်းမြို့နယ်

နားစဉ်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဝ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ မက်မန်းခရိုင်၊ နားဖန်းမြို့နယ်၊ နားလျန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၇၄၆၃ ဖြစ်သည်။

နားစန်ရွာ၊ ကျေးသီးမြို့နယ်

နားစန်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ ကျေးသီးမြို့နယ်၊ ပန်လော့ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၄၀၀၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ပန်လော့ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၅၄၇ ဦး၊ မ ၅၇၂ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၁၁၉ ဦးနေထိုင်သည်။

နားစန်းရွာ၊ မိုင်းရှူးမြို့နယ်

နားစန်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ မိုင်းရှူးမြို့နယ်၊ မိုင်းစံကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၄၈၁၂ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းစံကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၀၈၃ ဦး၊ မ ၂၁၂၄ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၂၀၇ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွ ...

နားစန်းရွာ၊ သီပေါမြို့နယ်

နားစန်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ သီပေါမြို့နယ်၊ မန်လီကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၀၁၂၅ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မန်လီကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၅၉၁ ဦး၊ မ ၁၅၅၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၁၄၁ ဦးနေထိုင်သည်။

နားစဖေါရွာ၊ နမ္မတူမြို့နယ်

နားစဖေါရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ နမ္မတူမြို့နယ်၊ ပန်လုံကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၀၄၅၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ပန်လုံကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၆၃၇ ဦး၊ မ ၁၆၆၂ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၂၉၉ ဦးနေထိုင်သည်။

နားစလိရွာ၊ မိုင်းရယ်မြို့နယ်

နားစလိရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ မိုင်းရယ်မြို့နယ်၊ ဟိုတိကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၉၄၉၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဟိုတိကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၈၇၂ ဦး၊ မ ၁၀၂၄ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၈၉၆ ဦးနေထိုင်သည်။

နားစလောင်းရွာ၊ သီပေါမြို့နယ်

နားစလောင်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ သီပေါမြို့နယ်၊ မန့်မွန်းမန်ကျောင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၀၀၉၅ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မန့်မွန်းမန်ကျောင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၉၃၁ ဦး၊ မ ၉၃၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၈၆၈ ...

နားစိုက်ရွာ၊ မိုင်းရှူးမြို့နယ်

နားစိုက်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ မိုင်းရှူးမြို့နယ်၊ မိုင်းစံကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၄၈၄၂ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းစံကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၀၈၃ ဦး၊ မ ၂၁၂၄ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၂၀၇ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရ ...

နားစိုင်ရွာ၊ နားကောင်မြို့နယ်

နားစိုင်ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဝိန်းကောင်-ဝအထူးဒေသ ၊ နားကောင်မြို့နယ်၊ နား ကောင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၆၅၅၀ ဖြစ်သည်။

နားစီရွာ၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်

နားစီရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်၊ နားဟန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၆၈၆၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နားဟန်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၉၄၈ ဦး၊ မ ၈၆၆ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၈၁၄ ဦးနေထိုင်သည်။

နားစောက်ရွာ၊ ကွန်ဟိန်းမြို့နယ်

နားစောက်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ ကွန်ဟိန်းမြို့နယ်၊ ကျိုင်းလွန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၃၈၂၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကျိုင်းလွန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၁၁၇ ဦး၊ မ ၂၄၀၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၅၁၈ ဦးနေထိုင်သည်။

နားစောက်ရွာ၊ လားရှိုးမြို့နယ်

နားစောက်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ ခုန်စုန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၈၀၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ခုန်စုန်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၅၁၇ ဦး၊ မ ၅၃၂ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၀၄၉ ဦးနေထိုင်သည်။

နားစောင်ရွာ၊ သီပေါမြို့နယ်

နားစောင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ သီပေါမြို့နယ်၊ ဟိုအွန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၀၂၇၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဟိုအွန်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၇၄၀ ဦး၊ မ ၉၁၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၆၅၀ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသည် တိမ် ...

နားစောင်းရွာ၊ ကျောက်မဲမြို့နယ်

နားစောင်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ ကျောက်မဲမြို့နယ်၊ ဟဲကွီကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၉၄၆၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဟဲကွီကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၂၀၁ ဦး၊ မ ၁၃၃၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၅၃၆ ဦးနေထိုင်သည်။

နားစံရွာ၊ ကျေးသီးမြို့နယ်

နားစံရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ ကျေးသီးမြို့နယ်၊ နားကန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၄၂၅၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နားကန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၂၄၃ ဦး၊ မ ၈၈၆ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၁၂၉ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသည် တိမ ...

နားစံရွာ၊ ရပ်စောက်မြို့နယ်

နားစံရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ရပ်စောက်မြို့နယ်၊ ကျိုင်းခမ်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၂၁၄၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကျိုင်းခမ်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၆၂၂ ဦး၊ မ ၁၄၂၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၀၄၃ ဦးနေထိုင်သည်။

နားစံဝမ်လုံရွာ၊ မိုင်းရှူးမြို့နယ်

နားစံဝမ်လုံရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ မိုင်းရှူးမြို့နယ်၊ နားစံကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၄၇၄၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နားစံကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၅၄၁ ဦး၊ မ ၅၈၆ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၁၂၇ ဦးနေထိုင်သည်။

နားဆင့်ရွာ၊ နားလော

နားဆင့်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လင်းခေးခရိုင်၊ မိုင်းပန်မြို့နယ်၊ နားလောကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၆၁၇ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နားလောကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၄၉၀ ဦး၊ မ ၃၈၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၈၇၀ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသည် တိမ်က ...

နားဆင့်ရွာ၊ မိုင်းပန်မြို့နယ်

နားဆင့်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လင်းခေးခရိုင်၊ မိုင်းပန်မြို့နယ်၊ နောင်ဟီးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၅၇၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရနောင်ဟီးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၈၁ ဦး၊ မ ၁၇၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၅၁ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသည် တိ ...

နားဆင်ရွာ၊ မိုင်းပန်မြို့နယ်

နားဆင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လင်းခေးခရိုင်၊ မိုင်းပန်မြို့နယ်၊ တောင်ကိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၅၈၇ ဖြစ်သည်။ ဤရွာသည် တိမ်ကောသွားပြီ ဖြစ်သည်။

နားဆန့် (လ်)ရွာ၊ နမ့်တစ်မြို့နယ်

နားဆန့် ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မိုင်းမော-ဝအထူးဒေသ ၊ နမ့်တစ်မြို့နယ်၊ ယောင်မောကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၅၄၂၅ ဖြစ်သည်။

နားဆန့်ရွာ၊ လွိုင်လင်မြို့နယ်

နားဆန့်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ လွိုင်လင်မြို့နယ်၊ တန့်အယ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၃၁၇၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ တန့်အယ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၁၂၃ ဦး၊ မ ၁၁၉၆ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၃၁၉ ဦးနေထိုင်သည်။

နားဆန်ရွာ၊ မန်ဆန်ရေကျ

နားဆန်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ မန်ဆန်ရေကျကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၉၂၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မန်ဆန်ရေကျကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၂၆ ဦး၊ မ ၂၈၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၆၀၇ ဦးနေထိုင်သည်။

နားဆန်ရွာ၊ မန်ပျဉ်

နားဆန်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ မန်ပျဉ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၈၄၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မန်ပျဉ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၆၇၂ ဦး၊ မ ၁၄၈၄ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၁၅၆ ဦးနေထိုင်သည်။

နားဆန်ရွာ၊ လားရှိုးမြို့နယ်

နားဆန်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ ကုန်းမုံကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၉၀၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကုန်းမုံကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၉၈၂ ဦး၊ မ ၁၀၀၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၉၈၃ ဦးနေထိုင်သည်။

နားဆန်ရွာ၊ လဲချားမြို့နယ်

နားဆန်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ လဲချားမြို့နယ်၊ ဝမ်လေကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၃၃၉၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဝမ်လေကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၈၀၂ ဦး၊ မ ၉၀၃ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၇၀၅ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသည် တိမ်ကောသ ...

နားဆန်ရွာ၊ ဟိုပန်မြို့နယ်

နားဆန်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဝ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ ဟိုပန်ခရိုင်၊ ဟိုပန်မြို့နယ်၊ မန်နားဆန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၁၄၆၄ ဖြစ်သည်။

နားဆန်းချိုင်းရွာ၊ လားရှိုးမြို့နယ်

နားဆန်းချိုင်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ ခုန်စုန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၈၀၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ခုန်စုန်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၅၁၇ ဦး၊ မ ၅၃၂ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၀၄၉ ဦးနေထိုင်သည်။

နားဆန်းရွာ၊ ကျေးသီးမြို့နယ်

နားဆန်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ ကျေးသီးမြို့နယ်၊ ဝမ်ချင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၄၁၁၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဝမ်ချင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၇၉၇ ဦး၊ မ ၉၄၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၇၄၆ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသည် တိ ...

နားဆန်းရွာ၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်

နားဆန်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ မိုင်းယကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၈၈၂၇ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းယကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၅၉၈ ဦး၊ မ ၁၆၀၂ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၂၀၀ ဦးနေထိုင်သည်။

နားဆန်းရွာ၊ နမ္မတူမြို့နယ်

နားဆန်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ နမ္မတူမြို့နယ်၊ မန်ဆာလုံကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၂၀၃၁၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မန်ဆာလုံကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၉၇၈ ဦး၊ မ ၁၀၆၈ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၀၄၆ ဦးနေထိုင်သည်။

နားဆန်းရွာ၊ မိုင်းဆတ်မြို့နယ်

နားဆန်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မိုင်းဆတ်ခရိုင်၊ မိုင်းဆတ်မြို့နယ်၊ ဟိုနားကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၃၅၉၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဟိုနားကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၂၀ ဦး၊ မ ၂၄၂ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၆၂ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသည် တိမ ...

နားဆန်းရွာ၊ မိုင်းရယ်မြို့နယ်

နားဆန်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ မိုင်းရယ်မြို့နယ်၊ လုတ်ခိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၆၄၅၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ လုတ်ခိုက်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၈၄၀ ဦး၊ မ ၉၄၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၇၈၇ ဦးနေထိုင်သည်။

နားဆန်းရွာ၊ မိုင်းရှူးမြို့နယ်

နားဆန်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ မိုင်းရှူးမြို့နယ်၊ ဟိုက်ပါကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၄၉၀၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဟိုက်ပါကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၇၀၈ ဦး၊ မ ၁၈၆၈ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၅၇၆ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသ ...

နားဆန်းရွာ၊ သီပေါမြို့နယ်

နားဆန်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ သီပေါမြို့နယ်၊ နမ့်ရမ်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၀၁၉၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နမ့်ရမ်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၁၃၆ ဦး၊ မ ၂၀၄၆ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၁၈၂ ဦးနေထိုင်သည်။

နားဆာရွာ၊ လားရှိုးမြို့နယ်

နားဆာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ နားနန်း ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၈၆၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နားနန်း ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၉၂၉ ဦး၊ မ ၁၀၃၄ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၉၆၃ ဦးနေထိုင်သည်။

နားဆိဒေါ်ရွာ၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ်

နားဆိဒေါ်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ်၊ နားပေါ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၂၁၁၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နားပေါ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၈၉၂ ဦး၊ မ ၈၆၈ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၇၆၀ ဦးနေထိုင်သည်။

နားဆိုင် (အောက်)ရွာ၊ နားကောင်မြို့နယ်

နားဆိုင် ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဝိန်းကောင်-ဝအထူးဒေသ ၊ နားကောင်မြို့နယ်၊ နား ကောင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၇၄၅၃ ဖြစ်သည်။

နားဆိုင်လဲရွာ၊ ကျေးသီးမြို့နယ်

နားဆိုင်လဲရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ ကျေးသီးမြို့နယ်၊ ပန်လော့ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၄၀၁၂ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ပန်လော့ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၅၄၇ ဦး၊ မ ၅၇၂ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၁၁၉ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသည် ...

နားဆိုင်းရွာ၊ ကျေးသီးမြို့နယ်

နားဆိုင်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ ကျေးသီးမြို့နယ်၊ မိုင်းဆောင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၄၃၇၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းဆောင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၄၉၉ ဦး၊ မ ၅၉၆ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၀၉၅ ဦးနေထိုင်သည်။