ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 386

နားတဲဆန်း/နားမုံရွာ၊ သီပေါမြို့နယ်

နားတဲဆန်း/နားမုံရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ သီပေါမြို့နယ်၊ ရွာသစ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၉၈၅၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ရွာသစ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၄၁၀ ဦး၊ မ ၁၄၄၈ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၈၅၈ ဦးနေထိုင်သည်။

နားတဲ့ရွာ၊ ကွန်ဟိန်းမြို့နယ်

နားတဲ့ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ ကွန်ဟိန်းမြို့နယ်၊ တာကော်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၃၈၇၇ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ တာကော်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၀၃၂ ဦး၊ မ ၂၀၁၂ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၀၄၄ ဦးနေထိုင်သည်။

နားတွတ်ရွာ၊ လားရှိုးမြို့နယ်

နားတွတ်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ ကုန်းမုံကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၉၀၂ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကုန်းမုံကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၉၈၂ ဦး၊ မ ၁၀၀၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၉၈၃ ဦးနေထိုင်သည်။

နားတွန်ရွာ၊ ကျေးသီးမြို့နယ်

နားတွန်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ ကျေးသီးမြို့နယ်၊ မိုင်းကောင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၄၂၄၅ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းကောင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၉၂၄ ဦး၊ မ ၁၁၁၂ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၀၃၆ ဦးနေထိုင်သည်။

နားတွမ်ရွာ၊ ကျောက်မဲမြို့နယ်

နားတွမ်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ ကျောက်မဲမြို့နယ်၊ မန်ကျောင်း ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၉၁၅၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မန်ကျောင်း ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၇၈၁ ဦး၊ မ ၁၈၆၂ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၆၄၃ ဦးနေထိုင်သည်။

နားတွမ်းရွာ၊ လားရှိုးမြို့နယ်

နားတွမ်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ လုပ်ဝိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၈၁၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ လုပ်ဝိုင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၉၅၂ ဦး၊ မ ၁၉၄၆ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၈၉၈ ဦးနေထိုင်သည်။

နားထပ်ရွာ၊ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်

နားထပ်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်၊ မိုင်းယွန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၄၅၈၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းယွန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၃၄၉ ဦး၊ မ ၁၃၈၈ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၇၃၇ ဦးနေထိုင်သည်။

နားထောင်ရွာ၊ မောက်မယ်မြို့နယ်

နားထောင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လင်းခေးခရိုင်၊ မောက်မယ်မြို့နယ်၊ ပန်းတန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၄၄၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ပန်းတန်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၇၆၃ ဦး၊ မ ၃၀၅၃ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၅၈၁၆ ဦးနေထိုင်သည်။

နားထွန်ရွာ၊ သိန္နီမြို့နယ်

နားထွန်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ သိန္နီမြို့နယ်၊ နားဆော့ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၆၂၈၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နားဆော့ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၆၆၂ ဦး၊ မ ၇၆၃ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၄၂၅ ဦးနေထိုင်သည်။

နားထွမ်ရွာ၊ ကျေးသီးမြို့နယ်

နားထွမ်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ ကျေးသီးမြို့နယ်၊ ဝမ်ချင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၄၁၁၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဝမ်ချင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၇၉၇ ဦး၊ မ ၉၄၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၇၄၆ ဦးနေထိုင်သည်။

နားထွမ်းရွာ၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်

နားထွမ်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်၊ ဝမ်ဖြစ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၃၉၃၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဝမ်ဖြစ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၅၅ ဦး၊ မ ၃၄၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၆၉၅ ဦးနေထိုင်သည်။

နားနစ်ရွာ၊ ကွန်ဟိန်းမြို့နယ်

နားနစ်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ ကွန်ဟိန်းမြို့နယ်၊ ကျိုင်းလွန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၃၈၁၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကျိုင်းလွန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၁၁၇ ဦး၊ မ ၂၄၀၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၅၁၈ ဦးနေထိုင်သည ...

နားနန်း (မန်လုံ)ရွာ၊ လားရှိုးမြို့နယ်

နားနန်း ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ နားနန်း ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၈၆၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နားနန်း ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၉၂၉ ဦး၊ မ ၁၀၃၄ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၉၆၃ ဦးနေထိုင်သည်။

နားနန်းရွာ၊ လားရှိုးမြို့နယ်

နားနန်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ နားနန်း ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၈၆၂ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နားနန်း ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၉၂၉ ဦး၊ မ ၁၀၃၄ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၉၆၃ ဦးနေထိုင်သည်။

နားနန်းရွာ၊ သီပေါမြို့နယ်

နားနန်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ သီပေါမြို့နယ်၊ နမ္မကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၀၀၃၇ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နမ္မကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၉၀၃ ဦး၊ မ ၉၀၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၈၀၈ ဦးနေထိုင်သည်။

နားနမ့်လတ်ရွာ၊ မိုင်းရှူးမြို့နယ်

နားနမ့်လတ်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ မိုင်းရှူးမြို့နယ်၊ မိုင်းစံကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၄၈၄၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းစံကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၀၈၃ ဦး၊ မ ၂၁၂၄ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၂၀၇ ဦးနေထိုင်သည်။

နားနမ့်ဟူးရွာ၊ မိုးနဲမြို့နယ်

နားနမ့်ဟူးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လင်းခေးခရိုင်၊ မိုးနဲမြို့နယ်၊ နားခံကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၂၄၅ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နားခံကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၇၉၆ ဦး၊ မ ၁၈၂၂ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၆၁၈ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသည် တိမ် ...

နားနရွာ၊ နမ္မတူမြို့နယ်

နားနရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ နမ္မတူမြို့နယ်၊ မိုင်းရင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၀၅၁၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းရင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၈၂၅ ဦး၊ မ ၁၈၄၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၆၇၂ ဦးနေထိုင်သည်။

နားနိမ့်ရွာ၊ မိုင်းရှူးမြို့နယ်

နားနိမ့်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ မိုင်းရှူးမြို့နယ်၊ မော်မေ့ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၄၇၆၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မော်မေ့ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၂၀၆ ဦး၊ မ ၁၄၀၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၆၀၇ ဦးနေထိုင်သည်။

နားနိုင်းရွာ၊ ကျေးသီးမြို့နယ်

နားနိုင်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ ကျေးသီးမြို့နယ်၊ ဝမ်ဖွီးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၄၀၁၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဝမ်ဖွီးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၀၂၅ ဦး၊ မ ၁၂၂၂ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၂၄၇ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသည ...

နားနိုင်းရွာ၊ သီပေါမြို့နယ်

နားနိုင်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ သီပေါမြို့နယ်၊ ဆွတ်တုံကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၉၉၀၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဆွတ်တုံကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၆၀၄ ဦး၊ မ ၈၆၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၄၆၄ ဦးနေထိုင်သည်။

နားနူရွာ၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်

နားနူရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်၊ ပန်နွဲ့ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၆၇၂၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ပန်နွဲ့ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၈၈၆ ဦး၊ မ ၁၀၅၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၉၃၆ ဦးနေထိုင်သည်။

နားနေရွာ၊ သီပေါမြို့နယ်

နားနေရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ သီပေါမြို့နယ်၊ နမ့်လန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၀၀၆၇ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နမ့်လန်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၉၉၅၅ ဦး၊ မ ၉၉၅၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၉၉၁၀ ဦးနေထိုင်သည်။

နားနောက်ရွာ၊ လားရှိုးမြို့နယ်

နားနောက်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ မိန်းကျိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၈၅၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိန်းကျိုင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၅၀၄ ဦး၊ မ ၄၇၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၉၈၁ ဦးနေထိုင်သည်။

နားနောင်ရွာ၊ ကျေးသီးမြို့နယ်

နားနောင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ ကျေးသီးမြို့နယ်၊ ဝမ်ချင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၄၁၃၅ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဝမ်ချင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၇၉၇ ဦး၊ မ ၉၄၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၇၄၆ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသည် တ ...

နားနောင်ရွာ၊ နမ့်စန်မြို့နယ်

နားနောင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ နမ့်စန်မြို့နယ်၊ ဟိုင်းနားကြီးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၉၃၇၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဟိုင်းနားကြီးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၄၅၃၇ ဦး၊ မ ၄၂၈၆ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၈၈၂၃ ဦးနေထိုင်သည်။

နားနောင်ရွာ၊ နမ္မတူမြို့နယ်

နားနောင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ နမ္မတူမြို့နယ်၊ မိုင်းတတ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၀၄၇၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းတတ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၄၆၆ ဦး၊ မ ၄၇၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၉၄၃ ဦးနေထိုင်သည်။

နားနောင်ရွာ၊ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်

နားနောင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်၊ မိုင်းခွန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၄၄၉၇ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းခွန်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၃၄၂ ဦး၊ မ ၁၆၈၂ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၀၂၄ ဦးနေထိုင်သည်။

နားနောင်ရွာ၊ မိုင်းရှူးမြို့နယ်

နားနောင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ မိုင်းရှူးမြို့နယ်၊ လွိုင်နိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၄၇၈၂ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ လွိုင်နိုင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၇၉၈ ဦး၊ မ ၉၆၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၇၆၅ ဦးနေထိုင်သည်။

နားနောင်ရွာ၊ လားရှိုးမြို့နယ်

နားနောင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ လွယ်ခမ်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၆၁၀၇ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ လွယ်ခမ်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၉၁ ဦး၊ မ ၃၉၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၇၈၈ ဦးနေထိုင်သည်။

နားနောင်ရွာ၊ လွယ်လင်

နားနောင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ လွယ်လင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၆၀၅၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ လွယ်လင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၆၅၂ ဦး၊ မ ၇၉၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၄၄၉ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသည် တ ...

နားနောင်ရွာ၊ လွိုင်ယဲ

နားနောင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ နမ့်စန်မြို့နယ်၊ လွိုင်ယဲကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၃၇၁၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ လွိုင်ယဲကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၄၁၆ ဦး၊ မ ၁၃၈၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၇၉၇ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသ ...

နားနော့ရွာ၊ လားရှိုးမြို့နယ်

နားနော့ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ ပန်ထိုလင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၆၀၁၀ ဖြစ်သည်။

နားနွတ် (ခန်)ရွာ၊ လားရှိုးမြို့နယ်

နားနွတ် ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ မန်ကောင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၆၀၃၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မန်ကောင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၅၃၉ ဦး၊ မ ၅၄၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၀၈၄ ဦးနေထိုင်သည်။

နားနွဲ့ရွာ၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ်

နားနွဲ့ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ်၊ မိုင်းပတ် ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၂၅၂၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းပတ် ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၃၉၈ ဦး၊ မ ၁၂၄၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၆၄၇ ဦးနေထိုင်သည်။

နားနွဲ့ရွာ၊ ကျေးသီးမြို့နယ်

နားနွဲ့ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ ကျေးသီးမြို့နယ်၊ ဝမ်ခုန့်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၄၀၄၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဝမ်ခုန့်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၅၃၀ ဦး၊ မ ၆၂၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၁၅၁ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသည် ...

နားနွဲ့ရွာ၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်

နားနွဲ့ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ နားနွဲ့ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၈၅၆၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နားနွဲ့ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၇၁ ဦး၊ မ ၃၈၈ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၇၅၉ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသည် တိမ်က ...

နားနွဲ့ရွာ၊ နောင်ချိုမြို့နယ်

နားနွဲ့ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ နောင်ချိုမြို့နယ်၊ ကုန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၉၈၀၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကုန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၂၈၃ ဦး၊ မ ၁၂၄၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၅၂၈ ဦးနေထိုင်သည်။

နားနွဲ့ရွာ၊ မိုင်းရယ်မြို့နယ်

နားနွဲ့ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ မိုင်းရယ်မြို့နယ်၊ မန်ကြူကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၉၅၃၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မန်ကြူကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၈၅၁ ဦး၊ မ ၂၁၆၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၀၁၁ ဦးနေထိုင်သည်။

နားနွဲ့ရွာ၊ မောက်မယ်မြို့နယ်

နားနွဲ့ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လင်းခေးခရိုင်၊ မောက်မယ်မြို့နယ်၊ ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၄၁၅ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၄၅၇၅ ဦး၊ မ ၄၈၈၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၉၄၆၀ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသည် တ ...

နားနွဲ့ရွာ၊ သိန္နီမြို့နယ်

နားနွဲ့ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ သိန္နီမြို့နယ်၊ နောင်ကျောင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၆၂၆၅ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရနောင်ကျောင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၄၀၄ ဦး၊ မ ၄၀၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၈၀၄ ဦးနေထိုင်သည်။

နားနှိုင်းရွာ၊ လဲချားမြို့နယ်

နားနှိုင်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ လဲချားမြို့နယ်၊ ဝမ်ထီကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၃၃၇၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဝမ်ထီကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၇၄၃ ဦး၊ မ ၈၅၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၅၉၄ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသည် တိမ် ...

နားနှုတ်ရွာ၊ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်

နားနှုတ်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်၊ ဟိုနားကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၄၅၅၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဟိုနားကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၄၇၆ ဦး၊ မ ၁၆၀၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၀၇၇ ဦးနေထိုင်သည်။

နားပန်ရွာ၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်

နားပန်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်၊ ပါစန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၆၈၄၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ပါစန်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၉၀၀ ဦး၊ မ ၉၄၆ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၈၄၆ ဦးနေထိုင်သည်။

နားပယ်ရွာ၊ နမ့်တောင်

နားပယ်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ မိုင်းရှူးမြို့နယ်၊ နမ့်တောင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၄၇၈၇ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နမ့်တောင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၄၄၉ ဦး၊ မ ၁၅၇၆ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၀၂၅ ဦးနေထိုင်သည်။

နားပယ်ရွာ၊ မိုင်းရှူးမြို့နယ်

နားပယ်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ မိုင်းရှူးမြို့နယ်၊ ဟိုက်ပါကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၄၉၀၅ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဟိုက်ပါကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၇၀၈ ဦး၊ မ ၁၈၆၈ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၅၇၆ ဦးနေထိုင်သည်။

နားပယ်သစ်ရွာ၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်

နားပယ်သစ်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်၊ ယမ်းမိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၂၁၅၃၇ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ယမ်းမိုင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၆၇၅ ဦး၊ မ ၁၆၇၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၃၅၂ ဦးနေထိုင်သည်။

နားပလမ်းရွာ၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်

နားပလမ်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်၊ နောင်စန့်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၆၈၆၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရနောင်စန့်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၆၄ ဦး၊ မ ၃၇၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၇၄၁ ဦးနေထိုင်သည်။

နားပလွမ်းရွာ၊ သီပေါမြို့နယ်

နားပလွမ်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ သီပေါမြို့နယ်၊ မန့်မွန်းမန်ကျောင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၀၁၀၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မန့်မွန်းမန်ကျောင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၉၃၁ ဦး၊ မ ၉၃၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၈၆၈ ဦ ...

နားပါကော်ရွာ၊ မိုင်းတုံမြို့နယ်

နားပါကော်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မိုင်းဆတ်ခရိုင်၊ မိုင်းတုံမြို့နယ်၊ မဲကင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၄၄၃၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မဲကင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၀၂၁ ဦး၊ မ ၉၇၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၉၉၈ ဦးနေထိုင်သည်။