ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 320

စံကြားချွန်းရွာ၊ လောက်ကိုင် (အထူးဒေသ ၁)မြို့နယ်

စံကြားချွန်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လောက်ကိုင်-ကိုးကန့်အထူးဒေသ ၊ လောက်ကိုင် မြို့နယ်၊ တောက်ရွှေရှမ်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၇၇၅၂ ဖြစ်သည်။

စံခမ်းရွာ၊ ညောင်ရွှေမြို့နယ်

စံခမ်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ညောင်ရွှေမြို့နယ်၊ မိုင်းပျိုးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၀၅၂၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းပျိုးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၀၁၂ ဦး၊ မ ၁၀၀၆ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၀၁၈ ဦးနေထိုင်သည်။

စံခမ်းရွာ၊ နမ့်စန်မြို့နယ်

စံခမ်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ နမ့်စန်မြို့နယ်၊ မိုင်းစိတ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၃၇၅၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းစိတ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၉၉၆ ဦး၊ မ ၁၉၁၃ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၉၀၉ ဦးနေထိုင်သည်။

စံတာမာရီးယားရွာ၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ်

စံတာမာရီးယားရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ်၊ မိုင်းလပ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၂၂၀၆၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းလပ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၉၅၉ ဦး၊ မ ၂၇၂၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၅၆၈၄ ဦးနေထိုင်သည်။

စံပူးရွာ၊ လင်းခေးမြို့နယ်

စံပူးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လင်းခေးခရိုင်၊ လင်းခေးမြို့နယ်၊ လွိုင်လုံကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၉၃၉၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ လွိုင်လုံကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၉၇၇ ဦး၊ မ ၁၀၄၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၀၂၂ ဦးနေထိုင်သည်။

စံပူးရွာ၊ လွိုင်လင်မြို့နယ်

စံပူးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ လွိုင်လင်မြို့နယ်၊ ဆနင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၃၁၅၅ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဆနင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၃၃၈ ဦး၊ မ ၂၄၉၂ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၈၃၀ ဦးနေထိုင်သည်။

စံပေါင်ရွာ၊ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်

စံပေါင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်၊ ဟမ်းငိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၄၆၈၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဟမ်းငိုင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၆၂၂ ဦး၊ မ ၃၀၁၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၅၆၃၂ ဦးနေထိုင်သည်။

စံပေါင်ရွာ၊ သီပေါမြို့နယ်

စံပေါင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ သီပေါမြို့နယ်၊ မန်လီကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၀၁၂၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မန်လီကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၅၉၁ ဦး၊ မ ၁၅၅၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၁၄၁ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသည် တိမ်ကော ...

စံပြ (လားဟူ)ရွာ၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်

စံပြ ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်၊ လွယ်လုံကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၂၁၄၈၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ လွယ်လုံကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၇၁၇ ဦး၊ မ ၁၆၈၄ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၄၀၁ ဦးနေထိုင်သည်။

စံပြ (လီဆူး)ရွာ၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်

စံပြ ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်၊ လွယ်လုံကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၂၁၄၉၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ လွယ်လုံကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၇၁၇ ဦး၊ မ ၁၆၈၄ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၄၀၁ ဦးနေထိုင်သည်။

စံပြကချင်ရွာ၊ မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်

စံပြကချင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တာချီလိတ်ခရိုင်၊ မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်၊ နမ့်နန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၂၂၂၄၂ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နမ့်နန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၅၀၉ ဦး၊ မ ၄၆၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၉၇၀ ဦးနေထိုင်သည်။

စံပြရွာ၊ ကွမ်းလုံမြို့နယ်

စံပြရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ ကွမ်းလုံမြို့နယ်၊ စံပြကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၁၀၉၇ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ စံပြကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၁၉၂ ဦး၊ မ ၁၀၉၈ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၂၉၀ ဦးနေထိုင်သည်။

စံပြရွာ၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်

စံပြရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်၊ ဟောင်ကန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၂၁၄၈၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဟောင်ကန်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၀၃၁ ဦး၊ မ ၁၀၀၂ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၀၃၃ ဦးနေထိုင်သည်။

စံပြရွာ၊ မိုင်းယောင်းမြို့နယ်

စံပြရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တာချီလိတ်ခရိုင်၊ မိုင်းယောင်းမြို့နယ်၊ ဟောင်ကြန့်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၂၂၂၅၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဟောင်ကြန့်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၀၈၅ ဦး၊ မ ၁၉၂၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၀၀၆ ဦးနေထိုင်သည်။

စံပြရွာ၊ ဟိုပန်မြို့နယ်

စံပြရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဝ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ ဟိုပန်ခရိုင်၊ ဟိုပန်မြို့နယ်၊ စံပြ ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၁၂၅၅ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ စံပြ ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၅၃ ဦး၊ မ ၂၁၂ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၆၅ ဦ ...

စံဖိတ်ရွာ၊ သီပေါမြို့နယ်

စံဖိတ်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ သီပေါမြို့နယ်၊ စံဖိတ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၉၈၅၂ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ စံဖိတ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၂၁၇ ဦး၊ မ ၁၂၀၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၄၂၂ ဦးနေထိုင်သည်။

စံဖူးရွာ၊ ဟိုပုံးမြို့နယ်

စံဖူးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ပအိုဝ်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဟိုပုံးမြို့နယ်၊ စံဖူး ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၀၈၂၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ စံဖူး ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၅၂၉ ဦး၊ မ ၃၉၁၄ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၇၄၄၃ ဦးနေထ ...

စံလစ်ရွာ၊ နမ့်စန်မြို့နယ်

စံလစ်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ နမ့်စန်မြို့နယ်၊ ဟိုင်းနားကြီးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၉၃၇၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဟိုင်းနားကြီးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၄၅၃၇ ဦး၊ မ ၄၂၈၆ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၈၈၂၃ ဦးနေထိုင်သည်။

စံလိုင်ရွာ၊ သီပေါမြို့နယ်

စံလိုင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ သီပေါမြို့နယ်၊ စံဖိတ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၉၈၅၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ စံဖိတ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၂၁၇ ဦး၊ မ ၁၂၀၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၄၂၂ ဦးနေထိုင်သည်။

စံလောင်းကားလမ်းရွာ၊ သီပေါမြို့နယ်

စံလောင်းကားလမ်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ သီပေါမြို့နယ်၊ မိုင်းလင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၉၈၈၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းလင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၉၀၄ ဦး၊ မ ၁၉၃၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၈၃၉ ဦးနေထိုင်သည်။

စံလောင်းရွာ၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်

စံလောင်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်၊ ကောင်းဝိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၉၈၀၂ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကောင်းဝိုင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၀၀၃ ဦး၊ မ ၁၀၆၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၀၇၂ ဦးနေထိုင်သည်။

စံလောင်းရွာ၊ သိန္နီမြို့နယ်

စံလောင်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ သိန္နီမြို့နယ်၊ နားဆော့ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၆၂၈၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နားဆော့ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၆၆၂ ဦး၊ မ ၇၆၃ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၄၂၅ ဦးနေထိုင်သည်။

စံလောင်းလွယ်လရွာ၊ သီပေါမြို့နယ်

စံလောင်းလွယ်လရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ သီပေါမြို့နယ်၊ မိုင်းလင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၉၈၈၇ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းလင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၉၀၄ ဦး၊ မ ၁၉၃၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၈၃၉ ဦးနေထိုင်သည်။

စံလောင်းအတွင်းရွာ၊ သီပေါမြို့နယ်

စံလောင်းအတွင်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ သီပေါမြို့နယ်၊ မိုင်းလင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၉၈၈၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းလင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၉၀၄ ဦး၊ မ ၁၉၃၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၈၃၉ ဦးနေထိုင်သည်။

စံသီးကုန်းရွာ၊ ပင်းတယမြို့နယ်

စံသီးကုန်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဓနု ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ပင်းတယမြို့နယ်၊ ကူးကော်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၁၈၀၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကူးကော်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၈၉၀ ဦး၊ မ ၃၀၉၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၅၉၈၀ ဦးန ...

စွတ်အင်ရွာ၊ လားရှိုးမြို့နယ်

စွတ်အင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ နမ့်မော်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၆၁၉၅ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နမ့်မော်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၅၆၄ ဦး၊ မ ၆၀၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၁၆၄ ဦးနေထိုင်သည်။

စွန်ကွေရွာ၊ မန်တွန်းမြို့နယ်

စွန်ကွေရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မိုင်းမော-ဝအထူးဒေသ ၊ မန်တွန်းမြို့နယ်၊ လုံ ထိန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၅၈၁၀ ဖြစ်သည်။

စွန်တောင်းရွာ၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်

စွန်တောင်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်၊ ယမ်းမိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၃၈၈၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ယမ်းမိုင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၆၇၅ ဦး၊ မ ၁၆၇၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၃၅၂ ဦးနေထိုင်သ ...

စွန်မိန်းရွာ၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်

စွန်မိန်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ ဟိုအက်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၈၉၃၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဟိုအက်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၈၄၃ ဦး၊ မ ၈၅၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၇၀၂ ဦးနေထိုင်သည်။

စွပ်ပန်းရွာ၊ မိုင်းယောင်းမြို့နယ်

စွပ်ပန်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တာချီလိတ်ခရိုင်၊ မိုင်းယောင်းမြို့နယ်၊ မိုင်းခန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၅၃၆၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းခန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၇၉၃ ဦး၊ မ ၁၆၃၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၄၃၀ ဦးနေထိုင်သည်။

စွပ်ပလောင်းရွာ၊ မိုင်းခတ်မြို့နယ်

စွပ်ပလောင်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ မိုင်းခတ်မြို့နယ်၊ ဝမ်ခုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၂၅၈၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဝမ်ခုတ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၆၉၂ ဦး၊ မ ၁၆၄၃ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၃၃၅ ဦးနေထိုင်သည်။

စွပ်ပလွေရွာ၊ မိုင်းလားမြို့နယ်

စွပ်ပလွေရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ မိုင်းလားမြို့နယ်၊ စွပ်ပလွေကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၃၄၇၉ ဖြစ်သည်။

စွပ်လုံရွာ၊ မိုင်းယောင်းမြို့နယ်

စွပ်လုံရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တာချီလိတ်ခရိုင်၊ မိုင်းယောင်းမြို့နယ်၊ မိုင်းခန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၅၃၅၅ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းခန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၇၉၃ ဦး၊ မ ၁၆၃၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၄၃၀ ဦးနေထိုင်သည်။

စွမ်းကလင်ရွာ၊ လောက်ကိုင်မြို့နယ်

စွမ်းကလင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကိုးကန့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ လောက်ကိုင်မြို့နယ်၊ ကြာစီရှုးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၉၉၇၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကြာစီရှုးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၉၅၅ ဦး၊ မ ၂၆၄၆ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါ ...

စွံတောင်းရွာ၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်

စွံတောင်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်၊ မိုင်းပုကြီးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၂၁၄၉၂ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းပုကြီးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၄၇၇ ဦး၊ မ ၁၅၀၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၉၈၆ ဦးနေထ ...

ဆကရွာ၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်

ဆကရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်၊ လွယ်ယိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၈၄၆၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ လွယ်ယိုင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၆၆၅ ဦး၊ မ ၇၄၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၄၀၆ ဦးနေထိုင်သည်။

ဆကာဝမ်ကောင်းရွာ၊ တာချီလိတ်မြို့နယ်

ဆကာဝမ်ကောင်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တာချီလိတ်ခရိုင်၊ တာချီလိတ်မြို့နယ်၊ ဖန်မင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၄၇၀၇ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဖန်မင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၄၉၁၄ ဦး၊ မ ၄၇၉၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၉၇၁၃ ဦးနေထိုင်သည်။

ဆက်ကြူရွာ၊ မိုင်းဆတ်မြို့နယ်

ဆက်ကြူရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မိုင်းဆတ်ခရိုင်၊ မိုင်းဆတ်မြို့နယ်၊ မိုင်းနင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၂၁၂၁၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းနင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၆၂၀ ဦး၊ မ ၁၅၅၈ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၁၇၈ ဦးနေထိုင်သည်။

ဆခူးရွာ၊ နားဖန်းမြို့နယ်

ဆခူးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဝ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ မက်မန်းခရိုင်၊ နားဖန်းမြို့နယ်၊ ပတို့ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၇၄၇၅ ဖြစ်သည်။

ဆင့်ကိုင်ရွာ၊ လောက်ကိုင်မြို့နယ်

ဆင့်ကိုင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကိုးကန့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ လောက်ကိုင်မြို့နယ်၊ ထင်ပါကျိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၁၅၄၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ထင်ပါကျိုင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၉၅၈၅ ဦး၊ မ ၈၄၅၄ ဦး၊ လူဦးရေ စ ...

ဆင်ကော်ရွာ၊ သီပေါမြို့နယ်

ဆင်ကော်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ သီပေါမြို့နယ်၊ မန်ပတ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၀၃၂၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မန်ပတ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၉၃ ဦး၊ မ ၂၂၃ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၁၆ ဦးနေထိုင်သည်။

ဆင်ကျိုင်ရွာ၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်

ဆင်ကျိုင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ နိမ်လွမ်ဝလိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၈၈၀၁ ဖြစ်သည်။ ဤရွာသည် တိမ်ကောသွားပြီ ဖြစ်သည်။

ဆင်ကျုံးရွာ၊ ရပ်စောက်မြို့နယ်

ဆင်ကျုံးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ရပ်စောက်မြို့နယ်၊ မြင်တောင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၂၀၃၂ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မြင်တောင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၄၅၉ ဦး၊ မ ၂၅၇၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၅၀၃၀ ဦးနေထိုင်သည်။

ဆင်ကျော့ရွာ၊ သီပေါမြို့နယ်

ဆင်ကျော့ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ သီပေါမြို့နယ်၊ ဆင်ကျော့ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၀၀၀၂ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဆင်ကျော့ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၂၈၅ ဦး၊ မ ၁၂၈၄ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၅၆၉ ဦးနေထိုင်သည်။

ဆင်ကြိုင်ရွာ၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်

ဆင်ကြိုင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ ရှောက်ဟော်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၉၁၁၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ရှောက်ဟော်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၁၈၄ ဦး၊ မ ၂၀၃၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၂၂၃ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရ ...

ဆင်ကြိုင်ရွာ၊ နမ့်တောင်း

ဆင်ကြိုင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ နမ့်တောင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၈၉၅၅ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နမ့်တောင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၄၇၉ ဦး၊ မ ၁၃၆၄ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၈၄၃ ဦးနေထိုင်သည်။

ဆင်ကြိုင်ဟော်ရွာ၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်

ဆင်ကြိုင်ဟော်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ ရှောက်ဟော်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၉၁၁၂ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ရှောက်ဟော်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၁၈၄ ဦး၊ မ ၂၀၃၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၂၂၃ ဦးနေထိုင်သည် ...

ဆင်ခမ်းရွာ၊ မိုင်းရယ်မြို့နယ်

ဆင်ခမ်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ မိုင်းရယ်မြို့နယ်၊ မန်ပုံကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၆၅၆၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မန်ပုံကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၀၂၅ ဦး၊ မ ၁၁၆၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၁၉၄ ဦးနေထိုင်သည်။

ဆင်ခမ်းရွာ၊ ရပ်စောက်မြို့နယ်

ဆင်ခမ်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ရပ်စောက်မြို့နယ်၊ နောင်ဝိုးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၂၁၈၂ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရနောင်ဝိုးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၅၈၉ ဦး၊ မ ၁၄၉၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၀၈၄ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာ ...

ဆင်ခိုက် (ဈေး)ရွာ၊ လားရှိုးမြို့နယ်

ဆင်ခိုက် ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ မန်းပွဲလုံကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၉၅၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မန်းပွဲလုံကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၅၆၇ ဦး၊ မ ၁၂၉၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၈၆၂ ဦးနေထိုင်သည်။