ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 286

ကောင်းဟုန်းရွာ၊ နောင်မွန်

ကောင်းဟုန်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ နောင်မွန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၉၀၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရနောင်မွန်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၅၈၄၀ ဦး၊ မ ၅၇၁၆ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၁၅၅၆ ဦးနေထိုင်သည်။

ကောင်းဟုန်းရွာ၊ ပန်ခမ့်မြို့နယ်

ကောင်းဟုန်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဝိန်းကောင်-ဝအထူးဒေသ ၊ ပန်ခမ့်မြို့နယ်၊ ကောင်းဟုန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၆၅၀၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကောင်းဟုန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၄၄၁ ဦး၊ မ ၁၂၉၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၇၃၈ ဦးနေထ ...

ကောင်းဟုန်းရွာ၊ မိုင်းစီးဝိန်းမိုင်

ကောင်းဟုန်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ မိုင်းစီးဝိန်းမိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၈၉၁၅ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းစီးဝိန်းမိုင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၉၇၄ ဦး၊ မ ၂၉၅၂ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၅ ...

ကောင်းဟုန်းရွာ၊ မိုင်းပိုင်

ကောင်းဟုန်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ မိုင်းပိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၈၈၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းပိုင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၆၅၇ ဦး၊ မ ၇၁၃ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၃၇၀ ဦးနေထိုင်သည်။

ကောင်းဟုန်းရွာ၊ မိုင်းမု

ကောင်းဟုန်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ နမ္မတူမြို့နယ်၊ မိုင်းမုကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၀၄၄၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းမုကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၉၆၁ ဦး၊ မ ၁၀၇၈ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၀၃၉ ဦးနေထိုင်သည်။

ကောင်းဟုန်းရွာ၊ မိုင်းရယ်မြို့နယ်

ကောင်းဟုန်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ မိုင်းရယ်မြို့နယ်၊ လွယ်ငင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၆၄၉၇ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ လွယ်ငင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၃၆၀ ဦး၊ မ ၁၅၉၆ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၉၅၆ ဦးနေထိုင်သည်။

ကောင်းဟုန်းရွာ၊ လားရှိုးမြို့နယ်

ကောင်းဟုန်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ ကုန်းဆာကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၇၁၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကုန်းဆာကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၆၂ ဦး၊ မ ၃၉၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၇၆၁ ဦးနေထိုင်သည်။

ကောင်းဟုန်းရွာ၊ လုပ်ဝိုင်

ကောင်းဟုန်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ လုပ်ဝိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၈၁၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ လုပ်ဝိုင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၉၅၂ ဦး၊ မ ၁၉၄၆ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၈၉၈ ဦးနေထိုင်သည်။

ကောင်းဟုန်းရွာ၊ လဲချားမြို့နယ်

ကောင်းဟုန်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ လဲချားမြို့နယ်၊ ပန်ဆန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၂၁၇၄၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ပန်ဆန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၂၉၀ ဦး၊ မ ၁၄၂၈ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၇၁၈ ဦးနေထိုင်သည်။

ကောင်းဟုန်းရွာ၊ လွယ်ခမ်း

ကောင်းဟုန်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ လွယ်ခမ်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၆၁၀၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ လွယ်ခမ်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၉၁ ဦး၊ မ ၃၉၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၇၈၈ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသ ...

ကောင်းဟုန်းရွာ၊ သီပေါမြို့နယ်

ကောင်းဟုန်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ သီပေါမြို့နယ်၊ ကွန်ခိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၉၈၉၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကွန်ခိုက်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၇၆၈ ဦး၊ မ ၁၈၀၆ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၅၇၄ ဦးနေထိုင်သည်။

ကောင်းဟုံးရွာ၊ သီပေါမြို့နယ်

ကောင်းဟုံးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ သီပေါမြို့နယ်၊ မန့်မွန်းမန်ကျောင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၀၀၉၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မန့်မွန်းမန်ကျောင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၉၃၁ ဦး၊ မ ၉၃၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၈၆၈ ...

ကောင်းဟောင် (၁)ရွာ၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်

ကောင်းဟောင် ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်၊ တာကော်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၄၁၀၂ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ တာကော်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၆၇၀ ဦး၊ မ ၂၆၅၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၅၃၂၅ ဦးနေထိုင်သည်။ ...

ကောင်းဟောင် (၂)ရွာ၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်

ကောင်းဟောင် ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်၊ တာကော်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၄၁၀၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ တာကော်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၆၇၀ ဦး၊ မ ၂၆၅၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၅၃၂၅ ဦးနေထိုင်သည်။ ...

ကောင်းဟော်ရွာ၊ သိန္နီမြို့နယ်

ကောင်းဟော်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ သိန္နီမြို့နယ်၊ ကောင်းဟော်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၆၂၁၅ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကောင်းဟော်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၃၇၀ ဦး၊ မ ၂၀၇၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၄၄၉ ဦးနေထိုင်သည်။

ကောင်းဟဲရွာ၊ ကျေးသီးမြို့နယ်

ကောင်းဟဲရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ ကျေးသီးမြို့နယ်၊ မိုင်းဆောင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၄၃၈၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းဆောင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၄၉၉ ဦး၊ မ ၅၉၆ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၀၉၅ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤ ...

ကောင်းဟွတ်ရွာ၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်

ကောင်းဟွတ်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ ကက္ကူကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၀၂၆၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကက္ကူကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၅၄၇၃ ဦး၊ မ ၅၈၂၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၁၂၉၃ ဦးနေထိုင်သည်။

ကောင်းဟွမ် (၁)ရွာ၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ်

ကောင်းဟွမ် ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ်၊ မိုင်းပတ် ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၂၅၆၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းပတ် ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၂၉၃ ဦး၊ မ ၁၁၆၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၄၅၃ ဦးနေထိုင ...

ကောင်းဟွမ် (၂)ရွာ၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ်

ကောင်းဟွမ် ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ်၊ မိုင်းပတ် ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၂၅၇၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းပတ် ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၂၉၃ ဦး၊ မ ၁၁၆၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၄၅၃ ဦးနေထိုင ...

ကောင်းဟွမ်ရွာ၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်

ကောင်းဟွမ်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်၊ တာကော်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၂၁၄၇၂ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ တာကော်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၆၇၀ ဦး၊ မ ၂၆၅၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၅၃၂၅ ဦးနေထိုင်သည်။

ကောင်းအက်ရွာ၊ ကျောက်မဲမြို့နယ်

ကောင်းအက်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ ကျောက်မဲမြို့နယ်၊ ခိုမုန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၉၁၅၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ခိုမုန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၁၂၆ ဦး၊ မ ၂၃၇၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၄၉၆ ဦးနေထိုင်သည်။

ကောင်းအိုက်ရွာ၊ ကျောက်မဲမြို့နယ်

ကောင်းအိုက်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ ကျောက်မဲမြို့နယ်၊ ခန့်ခဲပေါ့အင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၉၄၅၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ခန့်ခဲပေါ့အင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၅၁၆ ဦး၊ မ ၅၅၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၀၆၆ ဦးနေထိ ...

ကောင်းအိုက်ရွာ၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်

ကောင်းအိုက်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်၊ နောင်စန့်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၉၆၇၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရနောင်စန့်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၆၄ ဦး၊ မ ၃၇၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၇၄၁ ဦးနေထိုင်သည်။

ကောင်းအိုက်ရွာ၊ မိုင်းရယ်မြို့နယ်

ကောင်းအိုက်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ မိုင်းရယ်မြို့နယ်၊ နမ့်ဆွမ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၆၅၃၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နမ့်ဆွမ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၄၉၄ ဦး၊ မ ၅၄၄ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၀၃၈ ဦးနေထိုင်သည်။

ကောင်းအိုက်ရွာ၊ လဲချားမြို့နယ်

ကောင်းအိုက်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ လဲချားမြို့နယ်၊ ပန်ဆန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၃၃၁၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ပန်ဆန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၂၉၀ ဦး၊ မ ၁၄၂၈ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၇၁၈ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသ ...

ကောင်းအိုင်ရွာ၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်

ကောင်းအိုင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်၊ နောင်ခမ်း ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၆၉၅၅ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရနောင်ခမ်း ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၇၇၅ ဦး၊ မ ၁၅၆၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၃၄၀ ဦးနေထိုင်သည်။

ကောင်းအိုင်ရွာ၊ မိုင်းရှူးမြို့နယ်

ကောင်းအိုင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ မိုင်းရှူးမြို့နယ်၊ မိုင်းအော့ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၄၉၅၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းအော့ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၈၉၉ ဦး၊ မ ၁၁၈၃ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၀၈၂ ဦးနေထိုင်သ ...

ကောင်းအိုင်ရွာ၊ ရပ်စောက်မြို့နယ်

ကောင်းအိုင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ရပ်စောက်မြို့နယ်၊ နောင်လုံကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၂၂၁၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရနောင်လုံကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၆၅၅ ဦး၊ မ ၃၆၆၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၇၃၂၄ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရ ...

ကောင်းအိုင်ရွာ၊ လားရှိုးမြို့နယ်

ကောင်းအိုင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ ဆွမ်ကွယ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၇၅၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဆွမ်ကွယ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၂၅၇ ဦး၊ မ ၁၃၄၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၅၉၇ ဦးနေထိုင်သည်။

ကောင်းအိုင်ရွာ၊ သိန္နီမြို့နယ်

ကောင်းအိုင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ သိန္နီမြို့နယ်၊ ကောင်းအိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၆၃၁၅ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကောင်းအိုင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၆၃ ဦး၊ မ ၂၈၆ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၅၄၉ ဦးနေထိုင်သည်။

ကောတပ်ရွာ၊ ကောင်မင်ဆန်းမြို့နယ်

ကောတပ်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မိုင်းမော-ဝအထူးဒေသ ၊ ကောင်မင်ဆန်းမြို့နယ်၊ တာ ကိူင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၅၆၀၀ ဖြစ်သည်။

ကောပဲ့ရွာ၊ မိုင်းခတ်မြို့နယ်

ကောပဲ့ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ မိုင်းခတ်မြို့နယ်၊ နမ့်ယန်းလုံကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၂၇၆၂ ဖြစ်သည်။ ဤရွာသည် တိမ်ကောသွားပြီ ဖြစ်သည်။

ကောမုန်ရွာ၊ ဟိုပန်မြို့နယ်

ကောမုန်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဝ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ ဟိုပန်ခရိုင်၊ ဟိုပန်မြို့နယ်၊ ကောမုန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၁၅၁၄ ဖြစ်သည်။

ကောလန်တီးမိုင်ရွာ၊ မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်

ကောလန်တီးမိုင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တာချီလိတ်ခရိုင်၊ မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်၊ လမ်းဆတ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၅၀၁၇ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ လမ်းဆတ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၆၄ ဦး၊ မ ၂၃၃ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၉၇ ဦးနေထိုင်သည်။

ကောလယ်ရွာ၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်

ကောလယ်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်၊ နောင်ခစ် ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၄၀၆၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရနောင်ခစ် ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၆၈၃ ဦး၊ မ ၆၁၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၂၉၃ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွ ...

ကောလိုင်းရွာ၊ ရင်ဖန့်မြို့နယ်

ကောလိုင်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မိုင်းမော-ဝအထူးဒေသ ၊ ရင်ဖန့်မြို့နယ်၊ ကုန် မန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၆၀၄၉ ဖြစ်သည်။

ကောလုံးရွာ၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်

ကောလုံးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်၊ ဖာခမ်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၄၀၃၂ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဖာခမ်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၁၃၇ ဦး၊ မ ၁၁၁၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၂၄၈ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသ ...

ကောလောဆု (သစ်)ရွာ၊ မိုင်းပေါက်မြို့နယ်

ကောလောဆု ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မိုင်းပေါက်-ဝအထူးဒေသ ၊ မိုင်းပေါက်မြို့နယ်၊ နမ့်မောင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၆၂၃၄ ဖြစ်သည်။

ကောလောဆု (ဟောင်း)ရွာ၊ မိုင်းပေါက်မြို့နယ်

ကောလောဆု ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မိုင်းပေါက်-ဝအထူးဒေသ ၊ မိုင်းပေါက်မြို့နယ်၊ နမ့်မောင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၆၂၃၅ ဖြစ်သည်။

ကောဟိုဒွယ်ဝမ်မိုင်ရွာ၊ မိုင်းယောင်းမြို့နယ်

ကောဟိုဒွယ်ဝမ်မိုင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တာချီလိတ်ခရိုင်၊ မိုင်းယောင်းမြို့နယ်၊ ကျိုင်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၅၂၂၀ ဖြစ်သည်။

ကော့ယောင်းရွာ၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်

ကော့ယောင်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်၊ လွယ်လုံကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၂၁၄၆၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ လွယ်လုံကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၇၁၇ ဦး၊ မ ၁၆၈၄ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၄၀၁ ဦးနေထိုင်သည်။

ကော်ကော့ရွာ၊ တာချီလိတ်မြို့နယ်

ကော်ကော့ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တာချီလိတ်ခရိုင်၊ တာချီလိတ်မြို့နယ်၊ မိုင်းလင်း ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၄၈၂၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းလင်း ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၇၆၄ ဦး၊ မ ၁၆၄၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၄၀၄ ဦးနေထိုင်သည်။

ကော်ကော့ရွာ၊ မိုင်းပါလျှိုး

ကော်ကော့ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တာချီလိတ်ခရိုင်၊ တာချီလိတ်မြို့နယ်၊ မိုင်းပါလျှိုးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၄၇၆၂ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းပါလျှိုးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၅၆၁ ဦး၊ မ ၁၄၈၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၀၄၂ ဦးနေထ ...

ကော်ကျန်ဆန်းရွာ၊ မိုင်းယန်းမြို့နယ်

ကော်ကျန်ဆန်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ မိုင်းယန်းမြို့နယ်၊ ပါဆံကျကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၃၀၁၇ ဖြစ်သည်။

ကော်ကျားအင်ရွာ၊ မိုင်းယောင်းမြို့နယ်

ကော်ကျားအင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တာချီလိတ်ခရိုင်၊ မိုင်းယောင်းမြို့နယ်၊ မိုင်းထန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၅၃၃၅ ဖြစ်သည်။

ကော်ကျိဝမ်နို့ရွာ၊ မိုင်းယန်းမြို့နယ်

ကော်ကျိဝမ်နို့ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ မိုင်းယန်းမြို့နယ်၊ မွန်ခမ်းဟိန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၃၀၅၂ ဖြစ်သည်။

ကော်ကြင်ဖြိုရွာ၊ မိုင်းယောင်းမြို့နယ်

ကော်ကြင်ဖြိုရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တာချီလိတ်ခရိုင်၊ မိုင်းယောင်းမြို့နယ်၊ ဝမ်ဒွန်းနွဲ့ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၅၂၄၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဝမ်ဒွန်းနွဲ့ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၈၁ ဦး၊ မ ၁၆၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၅၀ ဦးနေထ ...

ကော်ကြန်ဝမ်းရွာ၊ မိုင်းယောင်းမြို့နယ်

ကော်ကြန်ဝမ်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တာချီလိတ်ခရိုင်၊ မိုင်းယောင်းမြို့နယ်၊ မိုင်းလွေကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၅၂၅၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းလွေကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၂၂ ဦး၊ မ ၂၈၈ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၆၁၀ ဦးနေထိုင်သည်။

ကော်ကြာအပ်ရွာ၊ မိုင်းယောင်းမြို့နယ်

ကော်ကြာအပ်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တာချီလိတ်ခရိုင်၊ မိုင်းယောင်းမြို့နယ်၊ ဝမ်အင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၅၂၀၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဝမ်အင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၄၀ ဦး၊ မ ၂၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၆၇ ဦးနေထိုင်သည်။

ကော်ကြာအုန်ရွာ၊ မိုင်းယောင်းမြို့နယ်

ကော်ကြာအုန်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တာချီလိတ်ခရိုင်၊ မိုင်းယောင်းမြို့နယ်၊ ကျိုင်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၅၂၁၈ ဖြစ်သည်။